Family mediation | (Echt)scheidingen

Als Family mediator richt ik mij op mediations in de partner relationele sfeer, familie- of gezinsverband en bij (echt)scheiding. Denk hierbij ook aan diensten als het opstellen of wijzigen van het ouderschapsplan of de alimentatieberekeningen.

(Echt)scheiding
Wanneer één van de partners tijdens hun huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenwonen besluit uit elkaar te willen, dan is er sprake van een (echt)scheiding.

Het scheidingsproces kent verschillende fases:

 • Er ontstaan signalen dat de samenleving uit balans is;
 • Tijd waarin de scheiding wordt overwogen: een periode waarin (min.) één van de partner vindt dat de samenleving duurzaam ontwricht is.
 • Scheidingsmelding: het bericht van de een aan de ander dat die wenst te scheiden. Hierbij wordt de motivatie van de scheiding meegegeven. De scheidingsmelding is pas voltooid als de ander het bericht heeft gehoord, begrepen en erop heeft gereageerd. Een gesprek dat hieruit vloeit wordt ook wel het ‘adieu’ genoemd.
 • Aanvaardingsperiode: als het werkelijk doordringt tot de ander en weet dat de samenleving definitief gaat veranderen.
 • Werkelijk uit elkaar gaan: apart van elkaar leven en verhuizen.

Bij een scheiding verlies je je partner. Door dit verlies heb je altijd te maken met rouwverwerking. De ene partner is vaak verder in dit verwerkingsproces dan de ander, omdat die de eerste stappen in het scheidingsproces alleen heeft doorlopen. Hoe vervelend het ook is dat de ander in een ander stadium zit, je kunt van elkaar leren of elkaar hierin steunen.

Scheidingsconvenant
In het scheidingsconvenant komen alle afspraken tussen de (ex)partners te staan. Hierin wordt onder andere de verdeling van de gezamenlijke bezittingen (zoals geld, huis en spullen) opgenomen. Ook wordt in het convenant afgesproken wat de partneralimentatie gaat zijn en hoe de pensioenen worden verdeeld (zie hieronder een beknopte uitleg hierover).

Pensioenverdeling
Een goede regeling met betrekking tot pensioenzaken is altijd een belangrijk onderdeel van het scheidingsconvenant. Tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap is gezamenlijk een pensioen opgebouwd. Bij scheiding zijn er een aantal mogelijkheden met deze opgebouwde pensioenen. Dit wordt uitvoerig besproken tijdens de mediationsessies. Zie hieronder beknopt wat de mogelijkheden zijn:

 • Verevening: de Wet verevening pensioen is bij scheiding van toepassing. Deze wet houdt in dat (ex)partners bij een scheiding standaard allebei recht hebben op de helft van het ouderdomspensioen dat is opgebouwd tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap. Bij verevening zijn ex-partners afhankelijk van elkaars leeftijd en of men nog in leven is.
 • Afwijken van verevening: jullie mogen van de standaard afwijken, door ervoor te kiezen om niet te verevenen. Dan zien jullie af van verevening en zo behoudt iedere partner zijn/haar eigen opgebouwde pensioen. Ook kun je kiezen om een andere verdeling bij de verevening aan te houden, dus anders dan ieder de helft.
 • Conversie: bij een conversie kunnen jullie zelf beslissen hoe het pensioen wordt verdeeld (ieder de helft of een andere verdeling). Bij conversie komt de waarde van de verdeelde pensioenopbouw op jouw naam te staan. In dit geval zijn jullie na scheiding niet meer afhankelijk van elkaar.

Kinderen bij (echt)scheiding
Na de scheiding zijn jullie geen partners meer, maar blijven jullie nog altijd ouders!

Kinderen betrekken bij de (echt)scheiding is erg belangrijk. Kinderen kunnen anders angsten en onzekerheden ontwikkelen. Kinderen voelen vaak dat zij de schuld zijn voor de scheiding. Door het voeren van het zogenaamde paraplugesprek, hebben de ouders gezamenlijk het gesprek met de kinderen over hun scheiding.

Tijdens dit gezamenlijke gesprek van beide ouder en alle kinderen wordt o.a. het volgende besproken:

 • De scheidingsmelding en de algemene reacties van beide ouders.
 • Dat de scheiding een gezamenlijk besluit is; ze samen de scheiding gaan regelen (de inhoud / details hiervan is voor een kind niet van belang). Geef aandacht aan het ontschuldigen van de kinderen.
 • Dat beide ouders in het leven van de kinderen blijven; de relatie tussen ouders en kinderen blijft bestaan. Hierdoor ontstaan vrijwel geen loyaliteitsproblemen bij kinderen.
 • Aangeven hoe de voortzetting van de dagelijkse zorg, opvoeding en contact gaat zijn.
 • Ruimte voor reacties en wensen van de kinderen.

Kinderen | Ouderschapsplan
Een ouderschapsplan is verplicht voor alle stellen die kinderen hebben en uit elkaar gaan als partners. In een dergelijk plan worden de volgende onderwerpen in ieder geval vastgelegd:

 • Zorg- en opvoedingstaken: de wijze en verdeling (zorgregeling);
 • Omgang met de kinderen (omgangsregeling);.
 • Informatieoverdracht aan elkaar over uw kind;
 • Hoe samen beslissingen over belangrijke onderwerpen worden genomen;
 • Kinderalimentatie: de kosten van de verzorging en opvoeding.

Familie | Gezin
Een familie of gezin is voor de meesten van ons een warme en vertrouwde omgeving waar je in thuishoort en je jezelf prettig voelt. Zo zijn er tal van momenten die je samen met je familie doorbrengt, zoals verjaardagen en feestdagen. Binnen een familie zijn de verbindingen vaak heel hecht, want je bent tenslotte met elkaar opgegroeid. Een conflict met je (groot)ouder(s), broer(s) of zus(sen) verstoort deze verbinding voor jezelf en wellicht ook voor de rest van de familie.

Familie mediation is doorgaans een passende oplossing voor het herstellen van verstoorde verhoudingen binnen een familie. Je wilt conflicten immers op een min of meer informele manier oppakken en naar een oplossing zoeken die voor de betrokken partijen en wellicht ook de rest van de familie passend is.