Werknemer: pas op met weigeren van mediation t.b.v. re-integratie!

Het blijkt maar weer dat je als werknemer voorzichtig moet zijn met het niet willen meewerken aan mediation ten behoeve van je re-integratie. Zeker wanneer de bedrijfsarts dit (tot 2 keer toe) adviseert toe te passen.

In de uitspraak van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch van 6 februari 2020 (ECLI:NL:GHSHE:2020:372) oordeelde het Hof dat de werkgever terecht de loonbetaling heeft gestaakt op grond van art. 7:629 lid 3 sub d BW, omdat de werknemer niet wilde meewerken aan mediation ter bevordering van zijn re-integratie. Tot het moment waarop de werknemer verklaarde bereid te zijn mee te werken aan mediation mocht de werkgever geen loonsanctie meer toepassen.

Ook hier werd weer gekeken naar uitspraak van de rechtbank Zwolle-Lelystad van 16 februari 2012 (ECLI:NL:RBZLY:2012:BV6626, r.o. 2.6) waarbij de rechter aangaf:

De kantonrechter is vanwege deze ruime strekking van oordeel dat van vertraging of belemmering van het herstelproces in de zin van artikel 7:629 BW ook sprake kan zijn indien de werknemer mediation weigert, mits aan een aantal voorwaarden is voldaan, te weten:
a) mediation is, gegeven de aard van het conflict, een aangewezen route,
b) aannemelijk is dat (het resultaat van) mediation het herstel van de werknemer zal bevorderen,
c) van de werknemer deelname aan mediation in redelijkheid kan worden gevergd.

Markwat Mediation & Advies